Komunikator głosowy + Optymalizacja grupy

Komunikacja głosowa z jednego z trzech zapisanych na karcie SIM nume­rów wy­zwa­lana poprzez magistralę CAN lub poprzez wejście dyskretne 12VDC.

Możliwość generowania komunikatów tekstowych SMS do wybranego nu­meru.

Parametry elektryczne umożliwiają wykorzystanie standardowych elementów sys­temu domo­fonowego (unifon), jak również systemów wykorzystujących transmisję różnicową.

Optymalizacja grupy Moduł komunikacyjny umożliwia zastosowanie wydajnych algorytmów pre­dykcyj­nych i gene­tycznych w procesie optymalnego rozdziału wezwań pomię­dzy dźwigami pracują­cymi w gru­pie. Zatrzymujący się na poziomie dźwig wy­syła swe dane zwią­zane z dys­pozycjami i wezwa­niami zapisanymi w tablicach poleceń, a zewnętrzny serwer dyspo­nujący danymi z pozosta­łych dźwigów dokonuje optymalizacji przydzie­lonych zadań transportowych. Znacząco uła­twia to optymalizację pracy urządzeń pracujących gru­powo.