Komunikator głosowy + Optymalizacja grupy + Akwizycja usterek + Zdalne sterowanie

Komunikacja głosowa z jednego z trzech zapisanych na karcie SIM numerów wy­zwa­lana poprzez magistralę CAN lub poprzez wejście dyskretne 12VDC.

Możliwość generowania komunikatów tekstowych SMS do wybranego numeru.

Parametry elektryczne umożliwiają wykorzystanie standardowych elementów sys­temu domo­fonowego (unifon), jak również systemów wykorzystujących transmisję różnicową.

Optymalizacja grupy

Moduł komunikacyjny umożliwia zastosowanie wydajnych algorytmów predykcyj­nych i gene­tycznych w procesie optymalnego rozdziału wezwań pomiędzy dźwigami pracują­cymi w gru­pie. Zatrzymujący się na poziomie dźwig wysyła swe dane zwią­zane z dys­pozycjami i wezwa­niami zapisanymi w tablicach poleceń, a zewnętrzny serwer dyspo­nujący danymi z pozosta­łych dźwigów dokonuje optymalizacji przydzie­lonych zadań transportowych. Znacząco uła­twia to optymalizację pracy urządzeń pracujących gru­powo.

Akwizycja usterek

Możliwość przesyłania danych diagnostycznych do systemu akwizycji umieszczonego na ser­werze zewnętrznym z dostępem do historii zdarzeń i usterek przez zalogowa­nego użytkow­nika.

Możliwość wygenerowania informacji (magistrala CAN lub RS 485) o zaistnieniu zda­rzenia o kodzie 0-65535, jak również towarzyszących mu danych diagnostycznych – 5 bajtów danych (pozycja dźwigu, rejestry pomocnicze, stan drzwi). Informacja ta wraz z kodem identyfika­cyjnym urządzenia oraz kodem windy jest automatycznie przekazywana do serwera, gdzie może być archiwizowana.

Dla systemów niewyposażonych w interfejsy transmisji cyfrowej przygotowano moż­liwość sygnalizacji kodów usterek poprzez 6 wejść dyskretnych. Odpowiednie wejścia są przypo­rządkowane do bloków funkcyjnych systemu dźwigu osobowego: napęd główny, odwzoro­wanie, drzwi, sterowanie, obwód bezpieczeństwa, praca konserwa­tora.

Zdalne sterowanie

Rozwiązanie dostosowane do potrzeb odbiorcy.