Predykcja zdarzeń

Na podstawie danych przesyłanych z dźwigów o podobnej konstrukcji, a także da­nych zwią­zanych np. z liczbą jazd (te dane mogą zostać przesłane jako dane diagno­styczne), realizo­wany jest program do analizy mogących się zdarzyć usterek dźwigu. Określenie prawdopo­dobieństwa pojawienia się usterki umożliwi wygenerowanie za­leceń serwisowych dla zespołu konserwatorów tak, aby przy rutynowej kontroli dźwigu zwrócili uwagę na wytypowane pod­zespoły/moduły.